นางสาวสมนึก วงษ์เจ๊ะเซ็ม
ภาควิชากฎหมายทั่วไป

(ว่าง)
ภาควิชากฎหมายพาณิชย์

นางสาวจารุวรรณ  สุขเรืองรอง
เลขานุการภาควิชากฎหมายแพ่ง

 

นางสาวปิยะรัตน์ แก้วงาม
ภาควิชากฎหมายมหาชน 

 


ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ

 นางสาวรนิดา มูหะมัดอารี

ภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ

 

 

 

นางนฤมล ทองอ่อน
ภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา