นางสาวสมนึก วงษ์เจ๊ะเซ็ม
ภาควิชากฎหมายทั่วไป

นางสาวกรกนก สุวรรณไตย
ภาควิชากฎหมายพาณิชย์

นางสาวจารุวรรณ สุขเรืองรอง
ภาควิชากฎหมายแพ่ง

 

นางสาวปิยะรัตน์ แก้วงาม
ภาควิชากฎหมายมหาชน 

 

 นายฐิตินันท์ สุขมาก
ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ

 

 นางมนตรา ขวัญสมบูรณ์
ภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ

 

 

 

นางนฤมล ทองอ่อน
ภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา