นางสาวสมนึก วงษ์เจ๊ะเซ็ม
ภาควิชากฎหมายทั่วไป

นางสาวกรกนก สุวรรณไตย
ภาควิชากฎหมายพาณิชย์

นางสาวจารุวรรณ สุขเรืองรอง
ภาควิชากฎหมายแพ่ง

 

นางสาวปิยะรัตน์ แก้วงาม
ภาควิชากฎหมายมหาชน 

 


ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ

 
ภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ

 

 

 

นางนฤมล ทองอ่อน
ภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา