ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้อยกรอง วันรพี ปี 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง