คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดสอบออนไลน์แบบ Open Book ในภาค 2/2563 ส่วนกลาง รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 5 - 18 กรกฎาคม 2564) ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อมาตรฐานทางวิชาการของคณะ
               ทั้งนี้มีท่านรักษาการคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร และผู้บริหารคณะ ได้คอยดูแล ช่วยเหลือ กำกับและแนะนำการคุมสอบออนไลน์เป็นระยะ