ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในโครงการ “สัปดาห์รพี 65”
ระหว่าง วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2565
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ 1 สิงหาคม 2565
- พิธีเปิดโครงการสัปดาห์รพี 65 ณ บริเวณชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1
- โครงการอบรมวิธีการเขียนคำตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ณ ห้องประชุม 1303 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1
วันที่ 2 สิงหาคม 2565
การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “PDPA ฉบับเข้าใจง่าย: คืออะไร ? ความเข้าใจผิด ? และปัญหาการบังคับใช้ ?”
วิทยากร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- นายปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นางสาวรับขวัญ ชลดำรงค์กุล Chief Legal Officer & Co-founder EasyPDPA
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ผู้ดำเนินรายการ
- นางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ณ ห้องประชุม 1512 ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1
วันที่ 3 สิงหาคม 2565
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ณ ห้องประชุม 1303 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1
วันที่ 4 สิงหาคม 2565
พิธีไหว้ครู
ห้องประชุม 1303 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1
วันที่ 5 สิงหาคม 2565
การแสดงศาลจำลอง
ห้องประชุม 1303 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1
วันที่ 7 สิงหาคม 2565
วางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ หน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา