ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
สัปดาห์รพี 66
วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566
เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 1303 อาคาร 1
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประเภทกลุ่ม 3 คน (ทีม)
 
เงินรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
- รางวัลที่ 1 จำนวน 9,000 บาท
- รางวัลที่ 2 จำนวน 6,000 บาท
- รางวัลที่ 3 จำนวน 3,000 บาท
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2566
สถานที่รับสมัคร ห้องภาควิชากฎหมาย (2513) คณะนิติศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 5 เวลา 09.00 - 16.30 น.
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับชั้นปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ
 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 
1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ของผู้สมัครทั้งทีม คนละ 1 ฉบับ
2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้ายของผู้สมัครทั้งทีม คนละ 1 ฉบับ
 
จัดโดย คณะกรรมการวิชาการ และภาควิชากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เพิ่มสอบถามรายละเอียด ภาควิชากฎหมาย 023102045 ,0861318488
หมายเหตุ นักศึกษาสามารเข้าร่วมกิจกรรมและชมการแข่งขันได้ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป