ประกาศแจ้งรายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

รายชื่อชุดนี้คือรายชื่อบัณฑิตที่ไม่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

โปรดชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายใน

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เท่านั้น

หมายเหตุ เมื่อบัณฑิตชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว ให้มาติดต่อ สวป.ชั้น 1 ช่อง 6

เพื่อเพิ่มรายชื่อต่อท้ายรายชื่อข้ามภาค และจัดพิมพ์ปริญญาบัตรต่อไป