ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และผู้สนใจเข้าร่วามโครงการอภิปรายทางวิชาการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง "ทรัพย์สินทางปัญญากับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรม"