ตารางเทียบวันสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง)

เดิม : 4 - 11 สิงหาคม 2564
เปลี่ยนเป็น: 8 - 15 กันยายน 2564

#สอบออนไลน์ทุกกระบวนวิชา
ดูรายละเอียดวันเวลาสอบได้ที่ ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน/2563
https://www.ru.ac.th/th/images/Mr30/1626227200-.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ สวป. โทร. 0-2310-8611

การยืนยันตัวตนสอบภาค S/2563 ในทุกวิชารวมถึงวิชากฎหมายต้องยืนยันผ่านระบบของ สวป. เท่านั้น

🚩ขั้นตอนยืนยันตัวตนเพื่อเข้าห้องสอบ Google Classroom
1. นักศึกษาลงชื่อเข้าใช้ระบบ e-Service
2. เลือกยืนยันตัวตนตามลิงก์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ผ่านอีเมล Rumail ของนักศึกษาเท่านั้น
21 ส.ค. - 1 ก.ย. 64 เท่านั้น
(กรณีที่นักศึกษายังไม่ได้สมัคร Rumail ให้ดำเนิน
การสมัครก่อนการยืนยันตัวตน)
2.1 รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆ
ที่ทางราชการออกให้ (ซึ่งต้องมีรูปถ่าย
พร้อมเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก)
กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง
(Passport)
2.2 ถ่ายรูปตนเองถือบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ (ซึ่งต้องมี
รูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก)
กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง
(Passport)
2.3 รูปถ่ายบัตรนักศึกษา
3. ดำเนินการ Upload เอกสาร ข้อ 2.1 - 2.3
ผ่านแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. นักศึกษาจะได้รับอีเมล เชิญเข้าห้องสอบ
(Rumail) หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
🚩อย่าลืมเปลี่ยนชื่อ email เป็นรหัสนักศึกษา (เลขไทย) นามสกุลเป็นชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) เพื่อสะดวกในการตรวจสอบภายในห้องสอบ