ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์

สอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 (ส่วนภูมิภาค)