ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์

สอบไล่ภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (ส่วนกลาง)