ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์

สอบไล่ภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (ส่วนภูมิภาค)