นายชัชวาลย์ บัวแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

นายสุภชัย ผดุงกุล
พนักงานขับรถยนต์

นายไพโรจน์ การัมย์
พนักงานขับรถยนต์

นายหนูเดือน  ไชยจินดา 
พนักงานขับรถยนต์