ประกาศราคากลางงานติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 2 ระบบ