เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 6
ภาค 2 ปีการศึกษา 2565