เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 12
ภาค 2 ปีการศึกษา 2565