เจ้าหน้าที่โครงการภาคพิเศษ

โครงการภาคพิเศษจันทร์-ศุกร์

 

 นางสาวพัลวณิชาพัฒน์ เจริญผล

หัวหน้าสำนักงานโครงการภาคพิเศษจันทร์-ศุกร์

 

 นายอดิสุทธ เชาวรินทร์

นางสาวสุธาสินี พิสมัย

 นางสาวปอแก้ว ใบรัก

นายสิงห์ เสือคง 

นายดำรงพล ตั้งเจริญ

 นายกิตติคุณ อริยา

นายวิษณุพร อริยะ 

 นางสาวเบญชญา พิสมัย

 นางสาวบุษบา เมืองวงษ์

 นายเพชร ชื่นชม

 

นายจิระศักดิ์ แสงอ่อน 

 นางสาวรัตน์ชา ใจอารีย์

 

นายศุภกริตร์  สุกรเมือง

นางสาวพรพิมล มิ่งคำ

 

 

 

 

นายประทุม อินหาดกรวด 

 

นางรัชนี ไชยจันดา

 

นางเกษร ชัยมีแรง

 

 นางสาวรัศมี โพธิ์รักงาม

 

 

 นางจุลีพร แสงสุข

หัวหน้าสำนักงานโครงการภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

 

นางอโณทัย รื่นเริง

 

นางสาวมณฑ์ศรัณย์ มุสิกรักษ์

 นางสาวณัฐจิตรา แสงอ่อน

นางสาวรัชนี ดะนุดิษฐ์

นายสิทธิกร วิจิตรโสภา 

 นางสาวนลินี พุมนวน

 นางสาวปิยะรัตน์ แก้วงาม

 นายคทา ลิ่วศิริวงศ์

นางสาวนุสรา คนไหว 

นายวิษณุ เหมือนแม้น 

 

 นายสุรชัย พยุงทอง

 

 

นายประเวทย์ ปาวรีย์

 

 

 

 

 

 

 

โครงการภาคพิเศษปริญญาโท

นางสาววรลักษณ์ จันทร์เงิน 

 นางสาวเกวลิน เวชวิสัย

 

นายธีรนุวัฒน์  ชนะภัย

 นางสาวระพีพรรณ ศิริเขตต์

 

นางสาววีระยา จิตนรินทร์

 นายวุฒิบูรณ์ สุมามั่น

 

นางสาวกันยารัตน์ ทองแก้ว

 

 

 

 

 

 

โครงการภาคพิเศษอื่นๆ

 

 

นายณัรพงศ์ มารศรี