เจ้าหน้าที่โครงการภาคพิเศษ

โครงการภาคพิเศษจันทร์-ศุกร์

 

 นางสาวพัลวณิชาพัฒน์ เจริญผล

หัวหน้าสำนักงานโครงการภาคพิเศษจันทร์-ศุกร์

 

 นายอดิสุทธ เชาวรินทร์

นางสาวสุธาสินี พิสมัย

 นางสาวปอแก้ว ใบรัก

นายสิงห์ เสือคง 

 

 นางสาวเบญชญา พิสมัย

 

นายวิษณุพร อริยะ 

 

นายจิระศักดิ์ แสงอ่อน 

นายศุภกริตร์  สุกรเมือง

 

 

นางสาวพรพิมล มิ่งคำ

 

 

 

 

 

 

 

นายประทุม อินหาดกรวด 

 

นางรัชนี ไชยจันดา

 

นางเกษร ชัยมีแรง

 

 นางสาวรัศมี โพธิ์รักงาม

 

 

 นางจุลีพร แสงสุข

หัวหน้าสำนักงานโครงการภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

 

 นางสาวนลินี พุมนวน

 

 นางสาวณัฐจิตรา แสงอ่อน

 

 

 

     

นายวิษณุ เหมือนแม้น 

 

 นายสุรชัย พยุงทอง

 

 

นายประเวทย์ ปาวรีย์

 

 

 

 

 

 

 

โครงการภาคพิเศษปริญญาโท

 นางสาวเกวลิน เวชวิสัย

 

นายธีรนุวัฒน์  ชนะภัย

 นางสาวระพีพรรณ ศิริเขตต์

 นายวุฒิบูรณ์ สุมามั่น

 

นางสาววีระยา จิตนรินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการภาคพิเศษอื่นๆ