ในวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้มีพิธีลงนามธรรมนูญสภานิติศึกษา โดย

๑. ผศ.ดร. วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒. ผศ.ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. ศ. อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔. รศ.ดร. ภาณุมาศ ขัดเงางาม ประธานกรรมการสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

​               อนึ่ง จำเดิมแต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นในกระทรวงยุติธรรมอันนับเป็นการกำเนิดนิติศึกษาสมัยขึ้นในประเทศสยามขณะนั้น และได้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ กระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้ง “สภานิติศึกษา” ขึ้นเป็นสภาที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพกฎหมาย ถือเป็นองค์กรวิชาชีพแห่งแรกของไทย แม้ว่าต่อมาสภานิติศึกษาเดิมจะได้ยุบเลิกไปในปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยความมุ่งหมายที่จะประดิษฐานสภาอันประกอบด้วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ทำหน้าที่ร่วมกันสนับสนุน ผลักดัน และส่งเสริมการผลิตนักนิติศาสตร์ที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรมในวิชาชีพ อีกทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับองค์กรวิชาชีพกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลการอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิติศึกษาในประเทศไทยมีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในพุทธศักราช ๒๕๔๐ คณบดีคณะนิติศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้พร้อมกันจัดตั้งสภานิติศึกษาขึ้นใหม่อีกคำรบหนึ่ง

               บัดนี้ ด้วยการศึกษานิติศาสตร์ในประเทศไทยได้ขยายตัวขึ้นมีคณะนิติศาสตร์เพิ่มเติมขึ้นหลายแห่ง โดยฉันทานุมัติของสมาชิกก่อตั้งทั้งสี่แห่งจึงได้ประกาศธรรมนูญของสภานิติศึกษาขึ้น