คณะนิติศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สู่เส้นทางนักกฏหมาย

    คณะนิติศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สู่เส้นทางนักกฏหมาย เมื่อระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ประโมทย์ จารุนิล รองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์ ปฎิบัติราชการแทน รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวเปิดงาน ในการอบรมครั้งนี้มีหัวข้อเรื่อง การดำเนินคดีส่วนแพ่ง “การเตรียมข้อมูลและการจัดทำเอกสารกฎหมายคดีแพ่ง ก่อนถึงชั้นศาลที่จำเป็น”และ การดำเนินคดีส่วนอาญา “การเตรียมคดีและการจัดทำเอกสารกฎหมายคดีอาญาก่อนถึงชั้นศาลที่จำเป็น”  ในแต่ละหัวข้อมีการปฏิบัติการจริง (Work Shop) โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ นายศักดิ์ชัย ลิ้มศิริโพธิ์ทอง ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีชี้ขาด สำนักงานอัยการสูงสุด ดร.ฤทัยรัตน์ ปทุมานนท์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการ สำนักศาลปกครองสูงสุด เป็นต้น