ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

THAC ศูนย์บริการการระงับข้อพิพาททางเลือกระดับสากล
ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง " วิพากษ์หลักกฏหมายว่าด้วยเรื่องความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน ภายใต้การตีความของศาลไทย "

 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
เวลา 14.00 - 16.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.30 น.)
ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ 02-018-1615 , 09-0421-9080
เว็ปไซต์ : http://thac.or.th/

#สัมมนาฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย #THAC