คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์จรัญ โฆษณานันท์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สังกัดภาควิชากฎหมายทั่วไป และศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยมอันดับ ๒) ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน สังกัดคณะนิติศาสตร์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐