สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจําปีพ.ศ.2559 เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30น. สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 16.30น.

       สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดําเนินการสมัครได้ที่ เว็บไซด์https://ojc.job.thai.com