กระทรวงการต่างประเทศเชิญชวนเยาวชนไทย อายุระหว่าง 18 - 25 ปี สมัครเข้ารับการคัดเลือกร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 71 (71th Session of the United Nations General Assembly - UNGA 71) ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2559 โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ กับนครนิวยอร์ก ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าประกันสุขภาพ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th