เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารดีพร้อม กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ โดยในเวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.มีการบรรยาย เรื่อง "การจัดทำแผนนิติบัญญัติ" โดย น.ส.สุภาสินี  ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และในภาคบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มระดมสมอง เรื่อง "การทำรายงานวิจัย (Research Report)  จำนวน  ๖ กลุ่ม  โดย ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ผอ.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และ ดร.รัฐพงศ์  สุภาภา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมด้วย อ.ภัทระ ลิมป์ศิระ  รองประธานสภาคณาจารย์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากร