เมื่อวันที่ 11-14 มีนาคม 2564 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ น.ส.แคทรีน เฮดเล่ย์ และน.ส.ภัทรานิษฐ์ จันทรพลาบูรณ์ เข้าร่วมแข่งขันว่าความในคดีกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ คร้ังที่ 19 รอบเอเซีย-แปซิฟิก (The 19th International Humanitarian Law Moot 2021, Asia-Pacific Region) ซึ่งในปีนี้จัดการแข่งทางออนไลน์ ณ เขตบริหารการปกครองพิเศษฮ่องกง ดำเนินการโดย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Commitee of the Red Cross - ICRC) และ Hong Kong Red Cross โดยมีทีมมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 26 ทีม จาก 26 ประเทศในภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก เข้าร่วมการแข่งขัน
        ในการแข่งขันเป็นการจำลองการว่าความในศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court - ICC) ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University โดยแคทรีนและภัทรานิษฐ์ ได้ทำอย่างดีที่สุดแล้ว โดยในรอบที่ 1 รับบทเป็นฝ่ายจำเลย (Defendant) ได้คะแนนเฉลี่ย 86.8 คะแนน และในรอบที่ 2 รับบทเป็นโจทก์ (Prosecutor) ได้คะแนนเฉลี่ย 86.16 คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่ดีมากแล้ว สำหรับการได้มาแข่งรอบ Asia-Pacific เป็นครั้งแรก
        ส่วนทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่ Victoria University of Wellington จากนิวซีแลนด์ ส่วนทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ University of Tokyo จากญี่ปุ่น ทั้งนี้ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วย
        อนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้คณะนิติศาสตร์ ต้องขอขอบคุณ คุณปิยะ ครุฑเดชะ คุณทีมและคุณเบนซ์ จาก Baker Mckenzie (Thailand) และคุณศักดิ์ชัย ลิ้มศิริโพธิ์ทอง จาก Weerawong C&P ที่ให้ความกรุณาเป็นกรรมการ (Judge) ในรอบฝึกซ้อมการแข่งขัน (Pre-Moot) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับทักษะการว่าความเบื้องต้น
        *กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการสู้รบภายใต้กติกาที่เป็นที่ยอมรับ เช่น อนุสัญญากรุงโรม Rome Statutes รวมถึง จารีตประเพณีระหว่างประเทศ (Customary International Law) นักศึกษาที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเป็นวิชาเลือกได้