ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

                   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ จ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ปฏิบัติราชการโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กรุงเทพมหานคร (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ของโครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กรุงเทพมหานคร (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงาน บุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัคร การคัดเลือกบุคคล และการจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑ วาระที่ ๔.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม๒๕๖๔ จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือก

 

 >>รายละเอียดคลิก<<

>> ใบสมัคร คลิก<<