ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร์