ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์

เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร์