ประกาศคณะนิติศาสตร์

เรื่องรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย