ประกาศคณะนิติศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการรับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาตร์

ประก