โครงการศึกษาอนุรักษ์งานด้านจิตรกรรม เรื่องทศชาติชาดกที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมาย

ณ วัดคงคาราม ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี