ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา

"คณาจารย์และศิษย์เก่งคณะนิติศาสตร์" ปีการศึกษา 2558 

จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เริ่มรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น.

ณ ห้องประชุม 1403 ชั้น 4 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ 

สำหรับนักศึกษาท่านใดที่ขาดหลักฐาน โปรดนำมาในว้นที่สอบสัมภาษณ์*

หน่วยกิจการนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์

โทร.023108170