ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐศักดิ์  พิศุทธางกูร

ประวัติอาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ (ไทย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)

รัฐศักดิ์ พิศุทธางกูร

ตำแหน่งทางวิชาการ (อังกฤษ)

Assistant Professor (Asst. Prof.)

ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)

Ratthasak Pisutthangkoon

ประวัติการศึกษา 

1. นิติศาสตรบัณฑิต 

    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา กฎหมายภาษีอากร รุ่น1  

    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

3. เนติบัณฑิตไทย 

    สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

4. ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ ใบอนุญาตว่าความ 

    สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความ

รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1. LAW6603 การตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร

2. LAW4038 กฎหมายภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต

3. LAW4101 กฎหมายภาษีเงินได้

4. LAW6609 กฎหมายภาษีอากรว่าด้วยเครื่องมือและธุรกรรมทางการเงิน

5. LAW6608 ภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ

6. LAW3102 กฎหมายหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนจำกัด 

7. LAW3105 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

8. LAW4102 การว่าความและจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ

1. กฎหมายภาษีเงินได้ (LAW 4001) 

บทความ

1. ความสำคัญและทิศทางการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทย.

e-mail (RU mail)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.