Black Ribbon

 
 
 

e-Graduate

ลงทะบียนเรียน

ปฏิทินการศึกษา
 
ดาวน์โหลด
รับสมัคร
นักศึกษาใหม่
วิทยานิพนธ์
 
 
การให้บริการ
 
 
 
ระบบตรวจสอบรายชื่อการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
ระบบตรวจสอบสถานะหนังสือสำคัญต่างๆ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
อาคารนิติศาสตร์ 2 (LWB2) โทร. 02-3108188