ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

และได้รับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์

ประเภท ส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

...............................

หน่วยกิจการนักศึกษา นต.

 ๐-๒๓๑๐-๘๑๗๐

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวสามารถตรวจสอบรายชื่อ

และติดตามการประกาศรับทุนการศึกษาได้ที่….

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา

อาคารศิลาบาตร (SBB) ชั้นลอย หรือ http://www3.ru.ac.th/scholarship/
(ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)