ประกาศ คณะนิติศาสตร์ให้ทุนการศึกษา

ประเภทส่งเสริมการศึกษา (ขัดสน)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

จำนวนทุนละ ๕,๐๐๐ บาท