ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา ประเภทส่งเสริมการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
การสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 2562 นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้มารายงานตัวเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1403 ชั้น 4 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์
 
หมายเหตุ นักศึกษาที่หลักฐานไม่ครบ ให้นำมายื่นเพิ่มเติมในวันที่สัมภาษณ์