ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
และได้รับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประเภท ส่งเสริมการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวสามารถตรวจสอบรายชื่อ และติดตามการประกาศรับทุนการศึกษาได้ที่….
งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (SBB) ชั้นลอย
หรือ http://www3.ru.ac.th/scholarship/
(ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)