ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือก นักกฎหมายดีเด่น เพื่อรับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๓

กำหนดสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้อง ๑๕๐๒ ชั้น ๕ อาคาร ๑ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะกรรมการเพื่อการสรรหานักศึกษากฎหมายดีเด่น เพื่อรับรางวัล สัญญาธรรมศักดิ์ ประจ าปี ๒๕๖๓