ประกาศผลการสรรหาและเสนอชื่อ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๓