ประกาศคณะนิติศาสตร์ ให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 จำนวนทุนละ 5,000 บาท (จำนวน 15 ทุน)

(ดาวโหลดใบสมัครคลิก)

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยจากมหาวิทยาลัย
 3. ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
 4. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาใด ๆ ในปีเดียวกัน
 5. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคฤดูร้อน/2564
 6. มีผลการเรียนพอใช้ คือ สอบไล่ได้ในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน

 

หลักฐานประกอบใบสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 2. ผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 1 จนถึงภาคฤดูร้อน/2564 จำนวน 1 ฉบับ (ใบเช็คเกรด)
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและใบเสร็จลงทะเบียนภาค 2/2565 จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ (หน้าที่มีชื่อ-นามสกุลและเลขบัญชีของนักศึกษา และมีการเคลื่อนไหวของบัญชีตลอด)
 6. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนักศึกษา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา-มารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 8. สำเนาใบมรณะบัตรของบิดา-มารดา (ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม) จำนวน 1 ฉบับ
 9. รูปถ่ายที่พักอาศัยตามภูมิลำเนาของนักศึกษา จำนวน 1 รูป

 

 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันที่ 3 มีนาคม 2566

สัมภาษณ์วันที่ 9 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับทุนการศึกษา 30 มีนาคม 2566

ขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา หรือดาวน์โหลดใบสมัคร

ส่งเอกสารสมัคร ได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา ห้อง 1203 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง