1. เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  2. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาการกฎหมายให้ผู้สนใจที่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายในชั้นเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมประกอบหลักสูตรได้
  3. เพื่อให้บัณฑิตนำความรู้ทางกฎหมายที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติโดยรวมต่อไป
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตทางกฎหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป
  5. เพื่อสอดรับกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสทางการศึกษา และเพิ่มพลเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรมทางกฎหมาย เพื่อรับใช้สังคมต่อไป