ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  ผลศรัทธา 

หัวหน้าภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา

 

 รองศาสตราจารย์สุขสมัย  สุทธิบดี

รองศาสตราจารย์สุเมธ จานประดับ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต 

อาจารย์ฐิติพร  วัฒนชัย 

 อาจารย์สุณิชญา ธีรโรจน์วิทย์

อาจารย์นันทพล พุทธพงษ์

 

อาจารย์สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล

 

อาจารย์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี 

 

 

   

   

นางนฤมล   ทองอ่อน
เลขานุการภาควิชาฯ 

โทร.  ๒๔๒๐