คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เกิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2514 โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 88 ตอน 24 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2514 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 4 ปี โดยมีภารกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิตเพื่อไปประกอบอาชีพด้านกฎหมายและวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านวิชาการและวิจัย

ในระยะแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐบาลอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่จัดนิทรรศการของงานแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลหัวหมาก เป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั่วคราว คณะนิติศาสตร์มีที่ทำการอยู่ ณ อาคารกลางน้ำ (ปัจจุบันเป็นสถานที่ทำการสภาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง)   ในปี พ.ศ. 2516 รัฐบาลได้อนุมัติที่ดินบริเวณที่ตั้งชั่วคราวให้เป็นที่ตั้งถาวรของมหาวิทยาลัยฯ ในขณะนั้นคณะนิติศาสตร์ซึ่งเป็นคณะที่มีนักศึกษามากเป็นอันดับหนึ่ง จึงได้ขออนุมัติสร้างที่ทำการถาวร และได้รับการอนุมัติให้สร้างอาคาร 5 ชั้น ใช้ชื่อว่า อาคาร LOB (Law Office Building) ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือของ  พระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีพื้นที่รวม 12,500 ตารางเมตร 

ในปี พ.ศ. 2538 คณะนิติศาสตร์ได้รับอนุมัติให้สร้างอาคารเรียนและที่ทำการสำนักงานบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท ซึ่งเปิดสอนในปี พ.ศ. 2535 โดยใช้พื้นที่ด้านหลังอาคาร LOB (อาคาร NB 6 เดิม) เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่รวม 9,480 ตารางเมตร เสร็จและเปิดทำการในปี พ.ศ. 2542 เป็นอาคารหลังที่ 2 ของ คณะนิติศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ที่กำหนดให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และต่อมาคณะนิติศาสตร์ได้เปิดโครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (ปริญญาตรี) ขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นการบรรยายในชั้นเรียนนอกเวลาราชการ


รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

 1. ศาสตราจารย์ สง่า ลีนะสมิต 2514 - 2518
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สิงหพันธุ์ 2518 - 2519
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.วารี นาสกุล 2520 - 2522
 4. รองศาสตราจารย์ สัญชัย สัจจวานิช 2523 - 2526
 5. รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ศิรินิล 2527 - 2530
 6. รองศาสตราจารย์ พูนศักดิ์ วรรณพงษ์ 2530 - 2534
 7. รองศาสตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์ 2534 - 2537
 8. รองศาสตราจารย์ จรัล เล็งวิทยา 2538 - 2542
 9. รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ตัณศิริ 2543 - 2547
 10. รองศาสตราจารย์ สุขสมัย สุทธิบดี 2547 - 2549  (รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์)
 11. รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ 2549 - 2557
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิณัฏฐา แสงสุข ปัจจุบัน 

แผนปฏิบัติราชาการ คณะนิติศาสตร์