แผนปฏิบัติราชการ คณะนิติศาสตร์ 

แผนปฏิบัติราชการ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดคลิก
รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ. ๒๕๖๔ รายละเอียดคลิก

 

 แผนปฏิบัติราชการ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

  แผนปฏิบัติราชการ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิก
   

 แผนปฏิบัติราชการ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติราชการ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดคลิก
คู่มือการจัดโครงการ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ. ๒๕๖๑ รายละเอียดคลิก

  แผนปฏิบัติราชการ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติราชการ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดคลิก
KPI คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดคลิก
รายงานแผนผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดคลิก
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดคลิก
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ  ๖  เดือน) รายละเอียดคลิก
ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รายละเอียดคลิก
แผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน รายละเอียดคลิก
ผลการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ เรื่องรายงานผลปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดคลิก
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ  ๙  เดือน) รายละเอียดคลิก

 

 แผนปฏิบัติราชการ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนปฏิบัติราชการ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดคลิก
KPI คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดคลิก
รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดคลิก
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดคลิก
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๑๒ เดือน) รายละเอียดคลิก