อาจารย์ฐิติพร  วัฒนชัย

หัวหน้าภาควิชากฎหมายทั่วไป

 

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ

ศาสตราจารย์จรัญ โฆษณานันท์

รองศาสตราจารย์เรืองยศ แสนภักดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์เทพ วิฑิตอนันต์

 

รองศาสตราจารย์ประเทือง ธนิยผล

อาจารย์ศศิประภา ศิสศิ วรรณาการ

รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง

อาจารย์กิตติยา พฤกษารุ่งเรือง

 

 

อาจารย์ภคิน  อัครธีรนุภาพ

อาจารย์กษิดิศ  อนันทนาธร

 

อาจารย์เกื้อ  เจริญราษฎร์

 

นางสาวสมนึก วงษ์เจ๊ะเซ็ม
เลขานุการภาควิชาฯ

โทร. ๐-๓๑๐๘-๐๐๐๐  ต่อ ๒๔๗๓, ๒๕๑๕