ประกาศวิธีการสอบรอบ 1 ของคณะนิติศาสตร์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง)
** ระหว่างวันที่ 5 - 18 กรกฎาคม 2564 **
การสอบแบบ open book คือ นักศึกษาสามารถนำเอกสารเข้าสอบได้ แต่ต้องทำข้อสอบ และส่งข้อสอบในวันและเวลาสอบเท่านั้น
ในการสอบส่วนภูมิภาคให้รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัยต่อไป

   

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เลื่อนการสอบจากรอบ 1 เป็นรอบ 2 (เฉพาะกระบวนวิชาตามที่ประกาศเท่านั้น)

 ---------

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดวันเวลาสอบ คลิก
 

--------- 

QR Code เข้ากลุ่มกระบวนวิชา สำหรับการจัดสอบออนไลน์ รอบที่ 1 ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 **เฉพาะกระบวนวิชาที่มีการจัดสอบในรอบที่ 1 เท่านั้น**
(ระหว่างวันที่ 5 - 18 กรกฎาคม 2564)

ดาวโหลดไฟล์ QR Code คลิก