คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานสัปดาห์รพี ’59”พื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธาน และมี รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยอาจารย์คณะนิติศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาปริญญาตรี โท และปริญญาเอก เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ลานชั้น 1 อาคาร 2 คณะนิติศาสตร์