“สัปดาห์รพี 2565”
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระหว่าง วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2565
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ 1 สิงหาคม 2565
ช่วงเช้า
- พิธีเปิดโครงการสัปดาห์รพี 65 ณ บริเวณชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1
ช่วงบ่าย
- โครงการอบรมวิธีการเขียนคำตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ณ ห้องประชุม 1303 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1