ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เป็นการสร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่ร่วมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทาง การเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา มวลหมู่สมาชิกอาเซียน มีสภาพภูมิศาสตร์ทั้งแผ่นดินและหมู่เกาะ  อีกทั้งกลุ่มชนมีความหลากหลายเผ่าพันธุ์ แต่ละประเทศมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ประเทศในอาเซียนบางประเทศมีวัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน เช่น ประเพณีสงกรานต์  ได้แก่ ประเทศลาว กัมพูชา พม่า และไทย ที่ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมในภูมิภาคอาเซียนได้เช่นกัน 

                        คณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่เข้าสู่อาเซียน จึงได้จัดทำ “โครงการประเพณีสงกรานต์ในภูมิภาคอาเซียน ปี ๒๕๕๙” เพื่อธำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศสมาชิก