โครงการศึกษาอนุรักษ์งานด้านจิตรกรรม เรื่องทศชาติชาดกที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมาย

ณ วัดคงคาราม ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ในวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ภาพรวมบรรยากาศโครงการศึกษาอนุรักษ์งานด้านจิตรกรรม

โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง